เกี่ยวกับบางปะกอก

 •  

 •  

   

  โรงพยาบาลบางปะกอก3 ให้บริการได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 จำนวน เตียงที่เปิดให้บริการในปี 2538 จำนวน 30 เตียง

  ปี 2539 จำนวน 50 เตียง ปี 2543 จำนวน 87 เตียง และปี 2544 - ปัจจุบัน จำนวน 200 เตียง สามารถรับผู้ป่วยประกันตนได้ถึง 130,000 คน

   

  วิสัยทัศน์ (vision)

  โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้นนำ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการรักษาในราคาเป็นธรรม ด้วยความเอื้ออาทร


  พันธกิจ (Mission)

  1.ให้บริการ การรักษาด้่วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  2.ให้การรักษาและบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยความรวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐาน

  3.สร้า่งระบบการคิดราคาอย่างเป็นธรรม

  4.ให้บริการด้วยความเอื้ออาทร


  ค่านิยม(Core Value)

  "บริการมาตรฐาน เชี่ยวชาญการรักษา ด้วยใจเอื้ออาทร"

 • รางวัลแห่งความภูมิใจ

   

  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย(hospital Accredilation -HA)

  เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาล จากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆยังคงปฏิบัติตาม และรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่ เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

   

   

Previous Next