ข้อมูลแพทย์

search
ค้นหาแพทย์

ทีมงาน

แผนก

photo

ชื่อ

พญ.ปิติพันธุ์ จูศิริวงศ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชกรรม

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.สมหมาย คุปต์นิรัติศัยกุล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

สูตินรีเวช

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.นพดล โรจน์พลากร

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

สูตินรีเวช

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.พรยศ มีจันทร์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.สมพร สุทธิทศธรรม

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.เทอดศักดิ์ ปรมกุล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชปฏิบัติทั่วไป

ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

พญ.ปิยวรรณ นันทรัตนสกุล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์ประกันสังคม

-

ประกันสังคม

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.สมาน ชัยสิทธิ์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์ประกันสังคม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไป

ประกันสังคม

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.สมเกียรติ เตชะนรราช

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

รังสีวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย

รังสีวิทยา

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์

photo

ชื่อ

นพ.สมพงษ์ ลิ้มศุภวานิช

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ศูนย์การแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์

ข้อมูลแพทย์