ศูนย์ทันตกรรม


 ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อที่สมบูรณ์ครบวงจร โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการ และทันตบุคลากรเป็นสำคัญ

 

  "ทันตกรรมป้องกันหัวใจของสุขภาพช่องปากที่ดี"

 

 ศูนย์ทันตกรรมให้การป้องกันและรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรสำหรับครอบครัวด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมทันตแพทย์ที่พร้อมบริการตลอดเวลา ครอบคลุมบริการสุขภาพช่องปาก 8 สาขา เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพช่องปากที่สมบูรณ์ของประชาชน


ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

- ถอนฟันน้ำนม                                         

เคลือบฟลูออไรด์ (+ขัดฟัน)                         

เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ  ซี่ละ        

รักษารากฟันเด็ก ซี่ละ                            

ครอบฟันเด็กซี่ละ                                                            

เครื่องมืือป้องกันฟันล้ม ชนิด band&loop          

อุดฟันอมัลกัม (สีตะกั่ว) ด้านแรก  

 ด้านต่อไป  ด้านละ 

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก                                     

ด้านต่อไปด้านละ 

อุดฟัน+เคลือบหลุมร่องฟันในซี่เดียวกัน (PRR) 

 

ทันตกรรมจัดฟัน 

จัดฟันทั้งปาก                                                                 

ติดเครื่องมือชำระ                                                

พบแพทย์ทุกเดือนชำระ    

 

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน,ครอบฟัน) 

ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานพลาสติก ซี่เเรก                                  

                                         ซี่ต่อไปซี่ละ                          

ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานพลาสติก ธรรมดา บน-ล่าง ชิ้นละ          

ฟันปลอมโครงโลหะ๋่่่่่่่่,ยืดหยุ่น ชิ้นเล็กชิ้นละ                             

ฟันปลอมโครงโลหะ,ยืดหยุ่น ชิ้นใหญ่ชิ้นละ                     

เสรินฐานฟันปลอม                                                   

เติมฟันปลอมซี่ละ                                                  

เสริมตะแกรงฟันปลอม                                              

ครอบฟันสำหรับฟันแท้ โลหะ  Non-precious  ซี่ละ        

                                  Semi-precious ซี่ละ              

                                  High-gold ซี่ละ            

ครอบฟันโลหะทั้งซี่  (Full  Metal  crown )                          

ทำเดือยฟัน   (Pin-tooth)  ซี่ละ                                        

รื้อครอบฟัน  ซี่ละ                                                            

ค่า  X-RAY  ฟัน Periapical film (เด็ก,ผู้ใหญ่) ฟิล์มละ             

 

ทันตกรรมรากเทียม 

รากเทียม  (Implant)  ซี่ละ                                              

 

ทันตกรรมศัลยกรรรมช่องปาก 

ถอนฟันแท้                                                                     

ถอนฟันคุด   ผ่าฟันคุด                                                        

ขูดรักษาแผล (Currette)                                                 

เจาะถุงหนองในช่องปาก                                                    

ล้างแผล                                                                      

ตัดปุ่มกระดูก (Torectomy or Alreolectomy ) 1ตำแหน่ง       

แก้ไขเลือดออกไม่หยุด  ( Stop  bieeding )                         

เย็บแผลฉีกขาดในปาก                                                       

ทำ Spint เนื่องจากอุบัติเหตุ                                               

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน 

รักษารากฟันแท้ฟันหน้า ซี่ละ                                                

ฟันกรามน้อย ซี่ละ                                                           

ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ                                                            

รักษารากฟันที่ปลายรากยังไม่ปิด/ ซี่  ครั้งแรก                        

                                           ครั้งต่อไป        

               

ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว 

ราคาตามที่แพทย์ประเมิน


ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือก) 

ขูดหินปูน  ปากละ                                                            

เกลารากฟัน + ยาชา  ตำแหน่งละ                                        

ผ่าตัดตกแต่งเหงือก  ตำแหน่งละ                                           

 

ทันตกรรมหัตถการ

อุดฟันชั่วคราว                                         

อุดฟันอมัลกัม  (สีตะกั่ว)  ด้านแรก                 

                              ด้านต่อไปด้านละ                

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน  ด้านแรก                            

                              ด้านต่อไปด้านละ                        

อุดฟันโดยใช่  Pin  ร่วมด้วย  คิดค่า  Pin  ตัวละ                  

ปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้า  ช่องละ  (อุด2ซี่)                    

         ฟอกสีฟันทั้งปาก                                  

 

*หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนการรักษา 


300-500

500-700

400-500

1,800

1,800

2,000-2,500

400

300

500

300

700-800

 

 

44,000-45,000

4,000

2,000

 

 

1,500

400

8,000-9,000

6,000

10,000

1,500

700

1,500

8,000

12,000

15,000-18,000

8,000

2,500-3,000

500-1,500

250

 

 

45,000-65,000

 

 

600-1,200

1,500-4,000

500

500-700

200

1,500-3,000

300-500

600-1,000

3,000

 

 

3,500-4,000

4,500-5,000

6,000-8,000

1,500

500

 

 

 

 

 

600-1,500

800-1,000

2,500-3,500

 

 

300

600

300

700

300

500

1,500-3,000

7,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางแพทย์

     

วันจันทร์  

      

วันอังคาร  

 

วันพุธ  

 

 

 

วันพฤหัสบดี

 

วันศุกร์    

 

วันเสาร์  

 

วันอาทิตย์

 

 

 

 

 

ทญ.อรนุช ไพศาลวัชรกิจ


ทญ.นันทศิริ กายจนปทุม


ทพ.สุทัศน์ ฤทธิมโนมัย

ทพ.อัครพล เล้าสุทธิพงศ์

ทญ.รริตา ตั้งรัชตกุล

 

ทญ.อรนุช ไพศาลวัชรกิจ

 

ทพ.สุทัศน์ ฤทธิมโนมัย

 

ทพ.ประเสริฐ์ สีอุไรย์ 

 

ทพ.ต่อพล พงศ์ทยากร

ทญ.กาญจนา แววฉิมพลี  

 

 

 

 

 10.00 - 15.00 น.

 

 10.00 - 18.00 น. 

 

 08.00 - 15.00น. 

 15.00 - 20.00 น. 

 15.00 - 20.00 น.

 

 10.00 - 18.00 น. 

 

 08.00 - 15.00 น. 

 

 09.00 - 18.00 น. 

 

 10.00 - 18.00 น. 

 10.00 - 18.00 น. 

 

 

 

 

ทันตกรรมจัดฟัน , ทันตกรรมหัตถการ 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมหัตถการ 

 

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรมจัดฟัน , ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมหัตถการ

   

ทันตกรรมจัดฟัน , ทันตกรรมหัตถการ 

 

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก 

 

ทันตกรรมหัตถการ , บูรณาการ


ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์ , ทันตกรรมหัตถการ


*หมายเหตุ : เนื่องจากวันอาทิตย์แพทย์จะสลับกันเข้าเวร 

 

 

              ศูนย์ทันตกรรม ป้องกันเฉพาะบุคคลสภาวะในช่องปากของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคทางระบบ หรืออยู่ในสภาวะซึ่งมีภูมิต้านทานลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากสูงขึ้น เช่น มารดาระหว่างตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะก่อน และหลังรังสี หรือเคมีบำบัด เป็นต้น การวางแผนทันตกรรมป้องกันจึงต้องประเมินให้เหมาะสมเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

 

กลุ่มลูกค้า

              ในกรณีกลุ่มลูกค้าที่ใช้สิทธิประกันสังคมของทางรพ.สามารถใช้สิทธิ์ในการ  อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน  โดยที่ลูกค้าต้องสำรองจ่ายเต็มจำนวนแล้วนำไปเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคม

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :


ศูนย์ทันตกรรม ร.พ.บางปะกอก3

โทร. 02-109-3111 ต่อ 1334,1335

มือถือ 090-198-7750

เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์  08.00 น.- 20.00 น.

  

แพคเกจและโปรโมชั่น