Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมขับเคลื่อน SDGs ไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

13 ก.ย. 2565
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมขับเคลื่อน SDGs ไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

เราตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพโดยตรง คือ เป้าหมายหลักที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยการให้บริการที่มากกว่าการดูแลรักษา

แต่เราพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมสาธิตเพื่อให้ผู้คน ชุมชน รวมถึงบริษัท โรงงาน ในพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลได้ปฏิบัติจริง ด้วยหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR, หลักการการยศาสตร์กับการทำงาน รวมทั้งการป้องกันโรคโควิดและการดูแลสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด

สำหรับหน่วยงาน บริษัท โรงเรียนใดมีความประสงค์ให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2109-3231 ต่อ 33424 / 33425 เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์


ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftw


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.