Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 กิจกรรม “Big Cleaning Day”

11 เม.ย. 2566เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนปฏิบัติตามหลักนโยบาย 7 ส. ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท อันได้แก่ สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย-สวยงาม-สิ่งแวดล้อม
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “กีฬามหาสนุก” เพื่อสร้างความสามัคคีอย่างสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแรงกายแรงใจที่ดี และมีความสุขในการทำงาน โดยตระหนักถึงการให้บริการที่ดีแก่ทุกท่านต่อไป

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.