Bangpakok Hospital

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

3 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการประชุมซ้อมแผน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

มาตรการ การดูแลคนไข้และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  Covid-19 ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

  1. คนไข้ทุกรายจะถูกคัดกรอง ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และวัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อพบคนไข้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง คนไข้จะถูกนำไปห้องแยกตรวจทันที โดยทำการป้องกันให้คนไข้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
  2. มีการจัดตั้ง คลินิก ARI หรือคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษาในช่วง COVID-19 และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกประเภท
  3. แพทย์ และพยาบาลจะสวมใส่ชุดป้องกันตามมาตรฐานขั้นสูงสุด ทำการดูแลตรวจคนไข้ที่เข้าข่ายต้องสงสัย
  4. มีการทำความสะอาด พื้นที่ทางสัญจร และพื้นที่สัมผัสของคนไข้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและวิธีการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
  5. มีการจัด จุดล้างมือ บริการให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับทุกท่าน ในทุกจุดบริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล
  6. มีการกำหนดจุดให้ทุกคน เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการสัมผัส ใกล้ชิดของแต่ละบุคคล ตามจุดต่าง ๆ เช่น ในลิฟต์ และจุดรอรับบริการต่าง ๆ
  7. มีนโยบายสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 / โรงพพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ทั้งการห้ามเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง และกรณีหากมีที่บุคลากรเดินทางกลับจากประเทศกลุ่ม / ต่างจังหวัด ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง โรงพยาบาลบางปะกอก 3  / โรงพพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  จะให้แพทย์หรือบุคลากรพักการทำงานทันที ห้ามเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโดยเด็ดขาดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในเรื่อง Covid-19 แก่ผู้เข้ารับบริการ ตามสื่อในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำวิธีป้องกัน
  9. มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เพื่อการให้คำแนะนำแก่คนไข้ได้ถูกต้อง และมีการซ้อมแผนการรับผู้ป่วยที่เป็นลักษณะโรคระบาดทุกปี และเมื่อเกิดสถานการณ์ Covid-19 โรงพยาบาล ฯ ได้ทำการทบทวนและประชุมซ้อมแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

และหากตรวจพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทางโรงพยาบาล จะส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจค้นหาโรค และรับการรักษายังโรงพยาบาลบางปะกอก 9 หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ตระหนักถึงความกังวลของผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดมาตรการป้องกันดังกล่าว ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจในการดูแลรักษาและป้องกันของ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.