Bangpakok Hospital

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค

23 มี.ค. 2563

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) : 23 มีนาคม 2563

นิยามผู้ป่วย (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)


ผู้ป่วยมีอาการ และแสดงอาการ
ดังนี้

  1. อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
  2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ทั้ง 2 กรณีให้ ร่วมกับ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
  • เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมและมีผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
 

เขตติดโรคติดต่ออันตราย

(มีผลบังคับใช้ 6 มีนาคม 2563)

พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง

(วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.)

 

 

จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า)

เกาหลีใต้

อิตาลี

อิหร่าน

             
              ออสเตรีย                ไอร์แลนด์                   ฝรั่งเศส

              เบลเยียม                 ปากีสถาน                  สเปน

              มาเลเซีย                 ฟินแลนด์                  สหรัฐอเมริกา

              แคนาดา                  ตุรกี                        นอร์เวย์

              โปรตุเกส                 กรีซ                        เดนมาร์ก

              บราซิล                    ชิลี                         เนเธอร์แลนด์

              เช็กเกีย                   ลักเซมเบิร์ก               สวีเดน

              อิสราเอล                 โปแลนด์                   สหราชอาณาจักร

              ออสเตรเลีย              เอกวาดอร์                 ญี่ปุ่น (บางเมือง)

              เยอรมนี                  สวิตเซอร์แลนด์

 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.