Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอแจ้งงดให้บริการรักษาฟันบางประเภทชั่วคราว

1 เม.ย. 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอแจ้งงดให้บริการรักษาฟันบางประเภทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้แผนกทันตกรรมยังคงเปิดให้บริการเฉพาะ"อาการฉุกเฉิน" เท่านั้น


แนวปฏิบัติสำคัญลดความเสี่ยง “ไม่แพร่” “ไม่รับ” เชื้อโควิด-19 ในการรักษาฟันและช่องปาก
1. ให้ข้อมูลในการซักประวัติที่จุดคัดกรองตามความเป็นจริง และครบถ้วน
2. หากมีประวัติป่วย มีอาการร่วมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย มีน้ำมูก ควรงด หรือเลื่อนการรักษาที่ไม่เร่งด่วนไปก่อน
3. หากมีประวัติการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ปฎิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค คือ
ต้องติดตามดูแลอาการผิดปกติของตนเอง เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

แผนกทันตกรรม
เปิดให้บริการทุกวัน : 08.00 - 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / นัดเข้ารับบริการล่วงหน้า โทร. 0-2109-3111 ต่อ 1334, 1335

“แผนกทันตกรรมปฏิบัติตามหลัก Standard precaution เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด”
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.