Bangpakok Hospital

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากช่วงสถานการณ์วิกฤต "โควิด-19"

16 ก.ค. 2563


ขยายเวลา จนถึงสิ้นปี 2563 สำหรับ “ข้อเสนอพิเศษ” จากโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เพื่อให้ทุกท่าน . . หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากช่วงสถานการณ์วิกฤต "โควิด-19"

  • รับส่วนลด 50% : ค่าห้อง
  • รับส่วนลด 10% : ค่ายา / ค่า X-Ray / ค่า Lab

และอุ่นใจยิ่งขึ้น . . .เมื่อชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรประกันชีวิต ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง

*ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.