Bangpakok Hospital

อบรมเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"

6 พ.ย. 2563

ขอขอบคุณบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัทฯ ในหัวข้อเรื่อง"การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 63 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
BPK Hotline สายด่วน โทร. 1745 ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ”


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.