Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

9 มิ.ย. 2564

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ได้รับมอบน้ำดื่ม จาก ธนาคารกรุงเทพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ฯ ได้เป็นอย่างดี

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกันGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.