Bangpakok Hospital

แพ็กเกจตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (ผู้หญิง)
แพ็กเกจชุดตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง

แค่ตรวจเลือดก็หาสารบ่งชี้มะเร็งได้

รู้เร็ว รักษาเร็ว ควบคุมได้
  • ราคาผู้หญิง 7,990 บาท

หมายเหตุ
1.ราคาแพ็กเกจนี้เฉพาะปี 2567 เท่านั้น
2.ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 แล้ว
3.สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3

4.กรณีที่มีการรักษาอื่นๆนอกจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้อง คิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
5.ผู้รับบริการจะได้รับผลตรวจแบบใบรายงานผล
6.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.สอบถามนัดหมายเข้ารับบริการที่ 02-109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์

**หากซื้อผ่านระบบออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโอนสิทธิ์คำสั่งซื้อให้บุคคลอื่นได้ **

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.