Bangpakok Hospital

วีดีโอ

BPK3 Heart Of Care สัญจร @ชุมชนบ้านดัง

#BPK3HeartOfCareสัญจร
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 #สนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอเชิญรับชม Video ประมวลภาพการออกหน่วยสนับสนุน “โครงการเทศบาลเมืองพระประแดงพบประชาชน” จัดโดย เทศบาลเมืองพระประแดง ณ บริเวณชุมชนบ้านดัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองพระประแดงที่ไว้วางใจและให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้
26 ส.ค. 2566

ออกหน่วยสนับสนุน “โครงการเทศบาลเมืองพระประแดงพบประชาชน” ณ บริเวณชุมชนซอยตรอกไก่

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยสนับสนุน “โครงการเทศบาลเมืองพระประแดงพบประชาชน” จัดโดย เทศบาลเมืองพระประแดง ณ บริเวณชุมชนซอยตรอกไก่ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อม #สนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

#โรงพยาบาลบางปะกอก3 #BPK3 #HeartOfCareดูแลด้วยหัวใจ

22 ก.ค. 2566

ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสนับสนุน “โครงการเทศบาลเมืองพระประแดงพบประชาชน” ณ บริเวณชุมชนบ้านแซ่

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อม #สนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอเชิญรับชม Video ประมวลภาพการออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสนับสนุน “โครงการเทศบาลเมืองพระประแดงพบประชาชน” ณ บริเวณชุมชนบ้านแซ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ซึ่งกิจกรรมดี ๆ แบบนี้จัดโดยเทศบาลเมืองพระประแดง

สำหรับหน่วยงาน บริษัท โรงเรียนใด มีความประสงค์ให้โรงพยาบาลฯ ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ
สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายการตลาด
โทร. 0-2109-3231ต่อ 33424 / 33425
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

#โรงพยาบาลบางปะกอก3 #BPK3 #HeartofCareดูแลด้วยหัวใจ

24 มิ.ย. 2566

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

ขอเชิญรับชม Video ประมวลภาพการออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพสนับสนุน “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปี พ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งกิจกรรมดี ๆ แบบนี้จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
.
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อม #สนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
23 มิ.ย. 2566

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพฟรี ณ บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด

ขอเชิญรับชม Video การออกหน่วยให้บริการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นฟรี พร้อมแจกของที่ระลึก ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในงาน “ทำบุญ-ตักบาตร และรับมอบทุนช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566
.
ซึ่งกิจกรรมดี ๆ แบบนี้จัดโดย มูลนิธิ “ส.ว.ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์” ร่วมกับบริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด
.
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อม #สนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
#โรงพยาบาลบางปะกอก3 #BPK3 #HeartofCareดูแลด้วยหัวใจ
16 มิ.ย. 2566

BPK3 เปิดโครงการผ่าตัดต่อกระจก ฟรี สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 3

ขอเชิญรับชม Video ประมวลภาพ “โครงการผ่าตัดต้อกระจก” ฟรี แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 3 มุ่งเน้นให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาจากโรคต้อกระจกได้รวดเร็ว ลดเวลารอคอย

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ หน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับสูง หรือ Supra Contractor กับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
26 พ.ค. 2566

BPK 3 Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนปฏิบัติตามหลักนโยบาย 7 ส. ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท อันได้แก่ สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย-สวยงาม-สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “กีฬามหาสนุก” เพื่อสร้างความสามัคคีอย่างสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแรงกายแรงใจที่ดี และมีความสุขในการทำงาน โดยตระหนักถึงการให้บริการที่ดีแก่ทุกท่านต่อไป

18 เม.ย. 2566

BPK3 Happy สงกรานต์ Festival 2023

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 จัดงานประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

โดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร รพ.ในเครือบางปะกอก- ปิยะเวทและผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ซึ่งภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันนี้ 11 เมษายนที่ผ่านมา

นำโดย นายแพทย์วันชัย ลาพ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และคุณรัตนา อัครมิ่งมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการรอบโรงพยาบาล ตามหลัก 7 ส. (สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย-สวยงาม-สิ่งแวดล้อม) เพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
12 เม.ย. 2566

ออกหน่วยให้บริการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดโมกข์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ในงานสักการะปิดทองพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดโมกข์ เมื่อวันที่ 2 - 6 เมษายน 2566
.
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
6 เม.ย. 2566

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.