Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : วันที่ 23 มีนาคม 2563

23 มี.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกบูธให้บริการด้านสุขภาพ "ฮาร์ท ออฟ แคร์" Heart of Care

กิจกรรมออกบูธให้บริการด้านสุขภาพ "ฮาร์ท ออฟ แคร์" Heart of Care

1 มี.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรม Valentine's Day

รพ.บางปะกอก 3 และรพ.บางปะกอกสมุทรปราการร่วมมือกันจัดกิจกรรมออกบูธให้บริการด้านสุขภาพ

14 ก.พ. 2563
อ่าน

อบรมการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อสร้างศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมความสามารถในการรองรับ ดูแล รักษา ผู้บาดเจ็บ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

12 ก.พ. 2563
อ่าน

“Thank You Party”

งานเสวนาพบปะระหว่างผู้บริหารของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการกับตัวแทนบริษัท / โรงงาน / สถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับบริการของทางโรงพยาบาลฯ

17 ม.ค. 2563
Bangpakok 3 Hospital อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.